Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten)

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (”vi”, ”os” eller ”Fonden”) behandler dine personlige oplysninger.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er den dataansvarlige

Dataansvarlig er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, CVR nr. 8723 7915, beliggende Gl. Strandvej 22 A, 2990 Nivå, Danmark. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 4918 4020 eller via e-mail: info@louis-hansenfonden.dk

Vores behandlingsaktiviteter

Du kan læse mere om hvilke kategorier af oplysninger, vi behandler, til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

Formål med behandlingen

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond modtager og behandler personoplysninger til brug for vurdering af den indsendte ansøgning. Fonden anvender herudover oplysningerne til at skabe overblik over ansøgere, bevillinger og afslag (statistiske formål), til budget- og regnskabsmæssige formål og til opfyldelse af dataforpligtelser over for relevante myndigheder. Endelig bruger vi udvalgte oplysninger (fx navn, stillingsbetegnelse og projekttitel) på vores hjemmeside og i andre formidlingssammenhænge for at skabe kendskab i offentligheden til de projekter, der har modtaget støtte.

Fonden støtter projekter, der falder ind under følgende temaer:

⚬ Kunst & Kultur
⚬ Forskning & Uddannelse
⚬ Sociale & Velgørende initiativer

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Du kan læse mere om Fondens støtte på www.louis-hansenfonden.dk

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond behandler almindelige personoplysninger og almindelige fortrolige personoplysninger, men som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger.
 
Læs mere her:
SE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Samtykke

Vi skelner mellem henholdsvis hovedansøger og medansøger:

  • Hovedansøger indsender en ansøgning på egne vegne/som formel repræsentant for projektet

  • Medansøger er enten tilknyttet en ansøgning, som en anden person indsender, eller indsender en ansøgning på andres vegne som administrativ bruger.

Både hovedansøger og alle eventuelle medansøgere skal give samtykke til behandling af personoplysninger.

I forbindelse med indsendelse af ansøgning skal du give samtykke til behandling af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. I samtykkeerklæringen oplyser vi om grundlaget og om vores legitime interesse i at behandle personoplysninger. Med samtykket giver du også tilladelse til, at Fonden ved en eventuel bevilling kan offentliggøre og omtale projektet (personoplysninger såsom
navn og stillingsbetegnelse) på vores hjemmeside,
i årsrapporter, i trykt og digitalt markedsføringsmateriale, på sociale medier og i andre formidlingssammenhænge.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Såfremt samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, kan det betyde, at vi ikke kan behandle din ansøgning. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det ud fra en interesseafvejning betyde, at betalinger stoppes eller evt. tilbagetrækkes.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra tidspunktet, hvor vi bliver bekendt med dette. Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag end samtykke.

Du finder samtykkeformularen, når du logger på Fondens elektroniske ansøgningsportal på adressen: https://lhf.onlinelegat.dk/

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan under tavshedspligt deles, herunder videregives og overlades, inden for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Myndigheder for at overholde Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed

  • Eksterne faglige rådgivere, fagpersoner og lignende til vurdering af din ansøgning og projekt

  • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere

  • Bogholderi

  • IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af IT-systemer, brugeradministration og –support samt hosting af diverse IT-platforme


Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Vi overfører ikke dine oplysninger til tredjelande.

Opbevaring og sletning

Når du indgiver din ansøgning, vil Aage og Johanne Louis-Hansens Fond som udgangspunkt behandle dine personoplysninger under hele ansøgningsforløbet, som typisk vil strække sig over 3-12 måneder, afhængig af projektets karakter og kompleksitet.

Hvis du modtager tilsagn om en bevilling, vil dine personoplysninger blive opbevaret i Fondens interne fortegnelse så længe, det er relevant, som resultat af en interesseafvejning af hensyn til samfundsmæssig og historisk interesse, samt til Fondens statistiske formål.

Hvis du modtager afslag på en ansøgning, vil oplysninger om titel/ansættelsessted samt dit navn og CPR-nummer blive opbevaret i Fondens interne fortegnelse over modtagne ansøgninger. Alle øvrige personoplysninger slettes senest seks måneder efter afslutningen af det regnskabsår, hvor ansøgningen er blevet endelig vurderet.

Vi offentliggør og beskriver udvalgte projekter på vores hjemmeside, i årsrapporter, i trykt og digitalt markedsføringsmateriale, på sociale medier og i andre formidlingssammenhænge. I den forbindelse kan der indgå almindelige personoplysninger som fx navn og stillingsbetegnelse, samt beløb på bevillingen og øvrig beskrivelse af projektet. Offentliggørelsen sker med henblik på at skabe kendskab til Fondens bevillinger.

Du kan læse mere om dine rettigheder, når du har afgivet personoplysninger i henhold til dit samtykke, i afsnittene herunder.

Sikkerhed

Vi værner om dine oplysninger og har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personligoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data

Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.
Ønsker du at få rettet i dine indtastede personoplysninger, bedes du henvende dig til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
 
Du kan kontakte os på e-mail: info@louis-hansenfonden.dk eller telefon 4918 4020.

Retten til at få slettet data

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler. Det gælder dog ikke, hvis:

  • Du har fået bevilget støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og projektet endnu ikke er afsluttet

  • Du har fået bevilliget støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og Fonden er underlagt overholdelsen af retlige forpligtelser (fx bogføringsreglerne) eller andre legitime interesser

  • Du har et økonomisk mellemværende med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond


Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ansøgning, kan vi muligvis ikke behandle din ansøgning. Det samme gør sig gældende, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at få begrænset behandling af data

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

Retten til at gøre indsigelse mod Fondens behandling af data

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personligoplysninger, der er baseret på Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.
Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af interesseafvejningsreglen.

Retten til at overføre data

Du kan kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på e-mail: info@louis-hansenfonden.dk
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik

Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.

Cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Rettigheder til materiale på Fondens hjemmeside

Rettighederne til indholdet på Fondens hjemmeside er ejet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres uden Fondens samtykke.