image print

"Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel"

Vi støtter

 1. Kunst & Kultur
 2. Forskning & Uddannelse
 3. Sociale & Velgørende initiativer

 

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Vi støtter ikke

 • Bygge-, renoverings- eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden
 • Deltagelse i konferencer, seminarer eller lign.
 • Enkeltpersoners underhold
 • Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Gruppestudierejser
 • Indkøb af musikinstrumenter til udlån eller eje for enkeltpersoner
 • Landsindsamlinger
 • Nyere populærmusik
 • Partipolitiske formål
 • Projekter med kommercielt fokus
 • Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt
 • Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark
 • Studieophold er underlagt en række særlige kriterier – se separat under punktet “Forskning & Uddannelse”

Uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre hovedkategorier.

Hovedkategorier

Kunst & Kultur

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på:

Museale aktiviteter

 • Arkæologiske udgravninger
 • Digitalisering og registrering af samlinger
 • Etablering af museer og kultur-/oplevelsesinstitutioner
 • Forskning og formidling – herunder publikationer
 • Konserveringsarbejde
 • Modernisering, restaurering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger og anlæg
 • Udstillinger
 • Værkanskaffelser

 

Klassisk musik 

 • Forskning og formidling
 • Indspilninger
 • Koncerter
 • Særlige tiltag som tilstræber at gøre den klassiske musik tilgængelig for nye målgrupper
 • Workshops og masterclasses

 

Scenekunst (teater, opera, dans)

 • Forestillinger
 • Moderne og klassisk dans/ballet
 • Forskning og formidling
 • Workshops

 

Bevaring af kulturarv

 • Bevaring af bygningsværker
 • Bevaring af inventar
 • Forskning og formidling
 • Kulturhistoriske anlæg (udendørs)
 • Modernisering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger

 

Litteratur

Fonden støtter både e-bøger og fysiske bogudgivelser inden for emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

 

Fonden støtter endvidere ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere.

 

Film
I særlige tilfælde støtter Fonden film med biografisk, historisk eller kulturhistorisk fokus.

Sociale & Velgørende initiativer

Fonden støtter sociale og velgørende initiativer i bred forstand, men med særlig vægt på:

 

 • Handicaporganisationer
 • Hjælpeorganisationer
 • Idrætsorganisationer (særligt inden for sejlads og handicapidræt)

Forskning & Uddannelse

Fonden yder støtte til grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og ph.d.-forløb. Fonden støtter desuden i visse tilfælde studieophold i udlandet på kandidatniveau. Endvidere støttes studie- og praktikophold i udlandet for sygeplejestuderende.

 

Bemærk, at Fonden ikke støtter udlandsophold for andre professionsbachelor-studerende end sygeplejersker. Fonden støtter heller ikke praktikophold i udlandet for andre uddannelsesretninger end sygeplejestudiet.

 

I bedømmelsen af alle studieansøgninger indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Karakterer og budget indgår ligeledes i vurderingen.

 

Det er en forudsætning, at studieoptagelse i udlandet er bekræftet på ansøgningstidspunktet, og at videreuddannelse sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere.

 

Fondens primære støtteområder inden for forskning og uddannelse fremgår herunder:

 

Forskning & ph. d. studier

 • Mave-/tarm-relaterede lidelser
 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
 • I enkelte tilfælde støttes andre forskningsområder på højt niveau

 

Studieophold i udlandet (kandidatniveau)

Fonden støtter kandidatstudier i udlandet indenfor:

 • Humaniora
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Klassisk musiske fag
 • Tekniske fag

 

I bedømmelsen indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at:

 

 • Ansøger selv skal afholde udgifter til tuition fee/studieafgift (studerende inden for klassisk musik undtaget)
 • Ansøger har afsluttet en bachelorgrad og endnu ikke er uddannet kandidat
 • Uddannelsesperioden er af mindst 12 måneders varighed, svarende til to eller tre semestre (studerende indenfor klassisk musik undtaget)
 • Studieopholdet ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet

 

Studieophold i udlandet (sygeplejerskestuderende)

Fonden støtter sygeplejerskestuderendes mulighed for at dygtiggøre sig i udlandet.

 

I bedømmelsen af ansøgninger indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Vi prioriterer ansøgere, som har demonstreret solid studieforankring, og som lægger udlandsopholdet sent i uddannelsesforløbet. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

 

For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at:

 • Studieopholdet tidligst gennemføres på 4. semester, og at ansøger har bestået 1. og 2. semesters eksaminer
 • Opholdet for 4. semester-studerende udløser mindst 10 ECTS-points og varer mindst 6 sammenhængende uger (dvs. minimum 6 x 5 studierelevante dage)
 • Opholdet for 6. og 7. semester-studerende udløser mindst 5 ECTS-point og varer mindst 3 sammenhængende uger (dvs. minimum 3 x 5 studierelevante dage)
 • Opholdet er skriftligt bekræftet af den danske uddannelsesinstitution med angivelse af opholdets varighed og det opnåede antal ECTS-point
 • Studieopholdet ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet

 

Vurdering

 • Fondens bestyrelse afgør på baggrund af indsendt ansøgning, om et projekt opnår støtte. I særlige tilfælde tager bestyrelsen selv initiativ til dialog om mulig støtte.

 

 • Fonden støtter gerne projekter i samarbejde med andre fonde, hvis dette skønnes relevant og til gavn for det ansøgte projekt.

 • For alle ansøgningsområder gælder det, at Fonden lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning i dansk kulturel, social eller videnskabelig sammenhæng. Fonden indhenter efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning.

 

 • Vi anbefaler, at der søges i god tid og mindst 6 måneder før projektet påbegyndes. Vi har ingen ansøgningsfrister, men behandler ansøgninger løbende. Kort tid efter afgørelsestidspunktet modtager du svar pr. e-mail.

 

 • Fonden tilbyder ikke begrundede afslag.