image print

"Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel"

Vi tror på det, vi støtter

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bygger på den enkle kendsgerning, at der er flere gode ideer end penge i verden. At nogle af verdens smukkeste tanker ender med at blive – ved tanken. De bliver kvalt i fødslen af økonomisk iltmangel.

Det er ikke blot synd, det er også en skam, for samfundet har brug for nye tanker og ideer for at udvikle sig.

Og her kommer Louis-Hansen Fonden ind i billedet. Som en privat og uafhængig fond kan vi støtte projekter, der ikke kan klare sig på markedsvilkår, men har en anden værdi. Kulturelt, videnskabeligt eller socialt.

Det har Louis-Hansen Fonden vidst – og vist – siden vores stiftere underskrev fundatsen i 1969.

Vi er funderet på virksomheden Coloplast. Og Coloplast er funderet på en ide, som krævede lidt hjælp for at komme til verden.

Til gengæld har ideen vist sig at være så værdifuld, at Louis-Hansen Fonden i dag kan støtte alle mulige - og umulige - personer og projekter, der har en bedre ide end økonomi.

Støtte – men ikke styre. Vi vil gerne opmuntre, stille spørgsmål og engagere os. Men vi gør det med særlig respekt for den oprindelige ide.

Fra den fineste klassiske koncert til den mest forunderlige moderne installationskunst. Fra middelalderlige klostre til en udstilling om den første dansker i rummet.

Vi tror på det, vi støtter. Vi tror på, at det har en værdi, der sprænger ethvert regneark. En værdi for samfundets udvikling, trivsel og glæde. Og når vi siger, at vi ”støtter med glæde” er det den entusiasme, vi gerne vil formidle.

Fordi vores egen historie har lært os, at selv de bedste ideer kræver støtte og opmuntring, hvis de skal blive til mere end en tanke.

Støtteområder

Vi støtter

 1. Kunst & Kultur
 2. Forskning & Uddannelse
 3. Sociale & Velgørende initiativer

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel.

Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Vi støtter ikke

 • Bygge-, renoverings- eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden
 • Deltagelse i konferencer, seminarer eller lign.
 • Enkeltpersoners underhold
 • Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Gruppestudierejser
 • Indkøb af musikinstrumenter til udlån eller eje for enkeltpersoner
 • Landsindsamlinger
 • Musikturnéer udenfor Norden
 • Nyere populærmusik
 • Partipolitiske formål
 • Projekter med kommercielt fokus
 • Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt
 • Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark
 • Studieophold er underlagt en række særlige kriterier – se separat under punktet “Forskning & Uddannelse”

Uddelingspolitik

Kunst & Kultur

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på:

Museale aktiviteter

 • Arkæologiske udgravninger
 • Digitalisering og registrering af samlinger
 • Etablering af museer og kultur-/oplevelsesinstitutioner
 • Forskning og formidling – herunder publikationer
 • Konserveringsarbejde
 • Modernisering, restaurering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger og anlæg
 • Udstillinger
 • Værkanskaffelser

Klassisk musik 

 • Forskning og formidling
 • Indspilninger
 • Koncerter
 • Særlige tiltag som tilstræber at gøre den klassiske musik tilgængelig for nye målgrupper
 • Workshops og masterclasses

Scenekunst (teater, opera, dans)

 • Forestillinger
 • Moderne og klassisk dans/ballet
 • Forskning og formidling
 • Workshops

Bevaring af kulturarv

 • Bevaring af bygningsværker
 • Bevaring af inventar
 • Forskning og formidling
 • Kulturhistoriske anlæg (udendørs)
 • Modernisering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger

Litteratur

Fonden støtter både e-bøger og fysiske bogudgivelser inden for emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

Fonden støtter endvidere ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere.

Film
I særlige tilfælde støtter Fonden film med biografisk, historisk eller kulturhistorisk fokus.

Sociale & Velgørende initiativer

Fonden støtter sociale og velgørende initiativer i bred forstand, men med særlig vægt på:
 • Handicaporganisationer
 • Hjælpeorganisationer
 • Idrætsorganisationer (særligt inden for sejlads og handicapidræt)

Forskning & Uddannelse

Forskning 

Fonden yder støtte til grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og ph.d.-forløb.

Uddannelse 

Fonden støtter studieophold i udlandet på kandidatniveau. Endvidere støttes studie- og praktikophold i udlandet for sygeplejestuderende.

Bemærk, at Fonden ikke støtter udlandsophold herunder praktikophold for andre professionsbachelor-studerende end sygeplejersker.

Fondens primære støtteområder inden for forskning og uddannelse fremgår herunder:

Forskning & ph.d. studier

 • Tarm relaterede lidelser
 • Inkontinens lidelser
 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
 • I enkelte tilfælde støttes andre forskningsområder på højt niveau

Studieophold i udlandet (kandidatniveau)

Fonden støtter kandidatstudier i udlandet indenfor:

 • Humaniora
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Klassisk musiske fag
 • Tekniske fag

I bedømmelsen indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at:

 • Ansøger selv skal afholde udgifter til tuition fee/studieafgift (studerende inden for klassisk musik undtaget)
 • Ansøger har afsluttet en bacheloruddannelse og har ikke en anden kandidatgrad
 • Uddannelsen er SU-berettiget
 • Studieopholdet i udlandet skal være af MINDST ét akademisk år, svarende til 60 ECTS point fordelt på to eller tre semestre svarende til 9 – 12 måneder (studerende indenfor klassisk musik undtaget)
 • Studieopholdet ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • Videreuddannelsen sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere
 • Studieoptagelsen i udlandet er bekræftet på ansøgningstidspunktet

Studieophold i udlandet (sygeplejestuderende)

Fonden støtter sygeplejestuderendes mulighed for at dygtiggøre sig i udlandet.

I bedømmelsen af ansøgninger indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Vi prioriterer ansøgere, som har udvist solid studieforankring, og som lægger udlandsopholdet sent i uddannelsesforløbet. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at:

 • Studieopholdet tidligst gennemføres på 4. semester, og at ansøger har bestået 1. og 2. semesters eksaminer
 • Opholdet for 4. semester-studerende udløser mindst 10 ECTS-points og varer mindst 4 sammenhængende uger (dvs. minimum 4 x 5 studierelevante dage)
 • Opholdet for 6. og 7. semester-studerende udløser mindst 5 ECTS-point og varer mindst 3 sammenhængende uger (dvs. minimum 3 x 5 studierelevante dage)
 • Opholdet er skriftligt bekræftet af den danske uddannelsesinstitution med angivelse af opholdets varighed og det tilknyttede antal ECTS-point
 • Studieopholdet ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • Der ikke tidligere i studieforløbet er modtaget støtte fra Fonden til et udlandsophold

Vurdering

 • Fondens bestyrelse afgør på baggrund af indsendt ansøgning, om et projekt opnår støtte. I særlige tilfælde tager bestyrelsen selv initiativ til dialog om mulig støtte
 • Fonden støtter gerne projekter i samarbejde med andre fonde, hvis dette skønnes relevant og til gavn for det ansøgte projekt

 • For alle ansøgningsområder gælder det, at Fonden lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning i dansk kulturel, social eller videnskabelig sammenhæng. Fonden indhenter efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning
 • Vi anbefaler, at der søges i god tid og mindst 6 måneder før projektet påbegyndes. Vi har ingen ansøgningsfrister, men behandler ansøgninger løbende. Kort tid efter afgørelsestidspunktet modtager du svar pr. e-mail
 • Fonden tilbyder ikke begrundede afslag