Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er den dataansvarlige

 

Dataansvarlig er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, CVR nr. 8723 7915, beliggende Hammerensgade 1, 3. sal, 1267 København K.

 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 4918 4020 eller via e-mail: info@louis-hansenfonden.dk

 

Kategorier af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede:

 

 • Hovedansøger indsender en ansøgning på egne vegne eller som formel repræsentant for projektet (hovedansøger opretter en brugerprofil i vores digitale onlineplatform).
 • Medansøger er enten tilknyttet en ansøgning, som en anden person indsender, eller indsender en ansøgning på andres vegne som administrativ bruger.

 

I forbindelse med vores behandling af fondsansøgningssagerne – herunder såvel ansøgernes profil samt selve ansøgningen og dertil hørende bilag – behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 

Almindelige personoplysninger

 

Vi behandler dit navn, stilling, adresse, e-mail, telefonnummer, CV, referencer, udtalelser, karakterer, uddannelsespapirer, projektbeskrivelser og budget, bankoplysninger og oplysning om skattepligt.

 

Vi modtager og behandler disse personoplysninger for at varetage Fondens legitime interesse i at sikre den rette sagsbehandling og vurdering af den indsendte ansøgning, herunder for at skabe overblik over ansøgere, bevillinger og afslag og derved bl.a. sikre Fondens uddelingshistorik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Opnår du/projektet støtte, behandler vi person-oplysningerne som led i opfyldelse af en aftale (som f.eks. udtrykt i bevillingsbrevet), eller forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Herudover behandler vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde Fondens retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, herunder bl.a. til bogførings- og regnskabsmæssige formål samt til brug for indberetning til relevante myndigheder.

 

I forbindelse med offentliggørelse af Fondens årsrapport offentliggør vi på Fondens hjemmeside en oversigt over bevillingsmodtagere. I denne liste indgår oplysning om ansøgers/ansøgerinstitutionens navn, projekttitel og beløb. For så vidt angår bevilling til studieophold offentliggøres alene oplysning om det samlede årlige bevillingsbeløb uden angivelse af den enkelte bevillingsmodtager. Vi behandler oplysningerne som led i Fondens legitime interesse i at øge offentlighedens kendskab til Fondens bevillinger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

I visse sager behandler vi navn, titel og eventuelt foto (projektbilledmateriale) i forbindelse med, at vi ved enkelte opslag på vores hjemmeside ønsker at skabe kendskab i offentligheden til de projekter, der har modtaget støtte. Vi offentliggør ikke disse oplysninger, medmindre der er indgået en aftale herom med projektet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller der foreligger samtykke fra den enkeltperson, som har modtaget en bevilling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

CPR-nummer

 

Vi behandler dit CPR-nr., når du ved brug af enten NemID eller MitID logger ind på vores legatansøgningsplatform, ligesom vi efterfølgende i forbindelse med behandlingen af din konkrete ansøgning behandler dit CPR-nr. i en kodet version. Vi behandler i den forbindelse dit CPR-nr. for at sikre en entydig identifikation af dig samt sikre Fondens ansøgningshistorik. Vi behandler dit CPR-nr. på grundlag af det samtykke, som du giver i forbindelse med, at du logger ind på legatansøgningsplatformen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

 

Herudover behandler vi, som led i vores retlige forpligtelse, dit CPR-nr. i forbindelse med indberetning til SKAT, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

 

Følsomme personoplysninger

 

Vi ønsker ikke at modtage eller behandle følsomme personoplysninger. Vi beder derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår Fonden.

 

Modtagere af personoplysningerne

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond videregiver eller overlader alene personoplysninger til følgende modtagere:

 

 • Myndigheder for at overholde Fondens retlige forpligtelser eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed
 •  Eksterne faglige rådgivere, fagpersoner og lignende til vurdering af din ansøgning og projekt
 •  Revisor samt evt. advokat og øvrige rådgivere
 • Banker i forbindelse med udbetaling af bevillinger
 •  IT-leverandører og andre databehandlere, herunder i forbindelse med drift og vedligeholdelse af IT-systemer, brugeradministration og –support samt hosting af diverse IT-platforme

 

Personoplysningerne lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Vi overfører ikke dine oplysninger til tredjelande.

Opbevaring og sletning

 

Vi opbevarer hver enkelt ansøgningssag – herunder ansøgers profil samt ansøgningen og dertilhørende bilag og korrespondance – i 5 år plus indeværende regnskabsår fra den enkelte sags afslutning. Herefter anonymiserer vi hovedparten af personoplysningerne i ansøgningssagen således, at vi alene bevarer oplysning om ansøgers/bevillingsmodtagers navn og kontaktoplysninger samt oplysning om det ansøgte formål og bevilling/afslag.

 

Vi opbevarer ansøgers pseudonymiserede (kodede) CPR-nr. i op til 15 år efter afslutningen af hver enkel ansøgningssag for derved at sikre en entydig identifikation og ansøgningshistorik i de hyppige tilfælde, hvor ansøger søger flere gange over en årrække.

 

Opbevaringen følger derved den enkelte ansøgningssag, således at ovennævnte opbevaringsperioder regnes fra afslutningen af hver enkel sag, herunder i de tilfælde hvor samme ansøger måtte søge flere gange.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Dette kan du gøre ved at kontakte os på telefon 4918 4020 eller via e-mail: info@louis-hansenfonden.dk

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 •  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 •  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger som følge af vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 •  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Ønsker du at gøre dine rettigheder gældende, bedes du henvende dig til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på e-mail: info@louis-hansenfonden.dk eller telefon 4918 4020.

 

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik

 

Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.

 

Rettigheder til materiale på Fondens hjemmeside

 

Rettighederne til indholdet på Fondens hjemmeside er ejet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres uden Fondens samtykke.

 

Cookies

 

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Du kan læse mere i vores cookiepolitik.